مدیریت از بلیط پارکینگ

مدیریت فرود که در فرودگاه و هواپیما مستقیم به پارکینگ خود را.
استفاده از ماوس برای انتخاب هواپیما و کلید های arrow به حرکت.


69% عاشق این بازی
مدیریت-از-بلیط-پارکینگ