هواپیما مجازی

در این بازی شما باید به ساقه هواپیماهای دیگر است.

  گروه شاهد بود.  

       
  • : حرکت هواپیما.
  • : بکشید.


83% عاشق این بازی
هواپیما-مجازی